Iehova

 

IEHOVA

Definiţie

Cea mai mare Personalitate din Univers, distinsă prin acest nume exclusiv, Marele Teocrat, Cel care are un scop ce nu dă greş, Dumnezeul cel viu şi adevărat, Creatorul şi Suveranul Suprem al Universului. Nu un Dumnezeu tri-unitar, doctrină falsă ce I-ar tăgădui supremaţia atotputernică. Traducerea în ebraică a numelui lui Dumnezeu, IHWH.

„Cine este Iehova?” Aceasta este o întrebare veche. Atunci când Faraonul Egiptului a adresat această întrebare pentru prima dată pe acest ton, în secolul al XVI-lea î.C., el a continuat cu sfidare şi dispreţ, adăugând: „…ca să ascult de glasul Lui şi să las pe Israel să plece? Eu nu cunosc pe Iehova şi, mai mult, nu voi lăsa pe Israel să plece”. Aceastei provocări, Iehova i-a răspuns prin  următoarele cuvinte de mângâiere pentru profetul Său, Moise: „Faraon nu te va asculta; Eu Îmi voi întinde mâna asupra Egiptului şi voi scoate din ţara Egiptului oştirile Mele, pe poporul Meu, copiii lui Israel, prin mari judecăţi. Şi egiptenii vor şti că Eu sunt Iehova, când Îmi voi întinde mâna asupra Egiptului şi voi scoate pe copiii lui Israel din mijlocul lor” – Ex. 5:2 şi Ex. 7:4,5, AS.

În Biblie, Egiptul este folosit ca un model la scară mică a acestei lumi de astăzi. Prin urmare, prin acele cuvinte referitoare la Egipt, este furnizat un anunţ profetic, că în curând lumea întreagă va afla şi va cunoaşte că singurul Dumnezeu Viu şi Adevărat este Cel care se numeşte Iehova, dar într-un mod de care nu se va bucura. De aceea, este bine să aflăm acum cine şi ce este El, ca să putem acţiona în beneficiul nostru.

Atunci când Moise stătea înaintea faraonului Egiptului şi îi spunea să împlinească ceea ce ceruse Dumnezeu, Moise a rostit numele Dumnezeului care l-a trimis. Moise n-a spus: Domnul spune aşa şi aşa, deoarece Faraon şi egiptenii se închinau şi recunoşteau pe proprii lor dumnezei falşi ca domni. Chiar atunci când s-a adresat propriului său popor în Egipt, pentru a le explica întoarcerea sa la ei, Moise a rostit numele lui Dumnezeu, pentru a identifica pe Cel care-l trimisese înapoi în Egipt. Noi citim: „Dumnezeu i-a spus lui Moise: EU SUNT CEL CE SUNT; şi a mai spus: Vei spune astfel copiilor lui Israel, EU SUNT [evreieşte: Ehyeh] m-a trimis la voi. Şi Dumnezeu i-a mai spus lui Moise: Vei spune astfel copiilor lui Israel: Iehova, Dumnezeul părinţilor voştri, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isac şi Dumnezeul lui Iacov m-a trimis la voi; acesta este numele Meu pentru veşnicie şi acesta este memorialul Meu pentru toate generaţiile” (Ex. 3:14,15, AS). După ce Moise şi fratele său Aaron au apărut înaintea lui Faraon pentru prima dată, citim: „Dumnezeu a mai vorbit lui Moise şi i-a zis: Eu sunt Iehova; Eu m-am arătat lui Avraam, Isac şi Iacob ca Dumnezeul Cel Atotputernic, dar prin numele Meu Iehova n-am fost cunoscut de ei” – Ex. 6:2,3, AS.

Mai mult…

Noi nu putem evita numele lui Dumnezeu. Dacă citim cuvântul Său scris, noi întâlnim numele lui Dumnezeu. Nu se câştigă nimic prin argumentarea că numele nu este pronunţat corect ca Iehova. Scripturile scrise înainte de era creştină au fost scrise, practic, toate în ebraică, numai o parte în aramaică, şi în acele Scripturi se află literele alfabetice pentru numele lui Dumnezeu, anume, Yod He Waw He (יהוה sau YHWH), de la prima carte până la ultima. Numele, simbolizat prin aceste patru consoane ebraice, apare de 6.823 ori în Scripturile Ebraice. (Pagina 39, prg. 2, a The Biblical Text in the Making, de Robt. Gordis. De asemenea, Lexicon in Veteris Testamenti Libros, de Koehler-Baumgartner). Scripturile Ebraice au început să fie traduse în limba greacă aproximativ în anul 280 î.C. Dar cu ceva timp înainte, evreii superstiţioşi au început să părăsească pronunţarea numelui, de teama de a nu-l lua în deşert. De aceea, când ei citeau şi ajungeau la nume, pronunţau în locul acestuia cuvântul Adonay (Domn) sau Elohim (Dumnezeu). Cu toate acestea, atunci când a fost făcută prima traducere în limba greacă, cunoscută ca Versiunea Septuaginta (LXX), traducătorii n-au urmat acel obicei, ci au pus în versiunea lor greacă cele patru litere ebraice (יהוה) pentru numele lui Dumnezeu.

Scriitorii Scripturilor Greceşti creştine au folosit acea Versiune Septuaginta şi au citat textul ei grecesc, care conţinea numele literal al Atotputernicului Dumnezeu. Dar mai târziu, copiatorii Septuagintei au început să omită numele divin în litere ebraice şi să-l substituie prin cuvintele greceşti, care însemnau „Domn” sau „Dumnezeu”. De atunci, traducătorii Bibliei au început să urmeze acest obicei rabinic, ceea ce explică, în parte, de ce nu apare numele în majoritatea traducerilor Scripturilor Greceşti creştine. Jerome  (Girolamo), care a alcătuit traducerea Latina Vulgata, a urmat aceeaşi practică şi la Exod 6:3 el a folosit titlul Adonai în loc de Iehova, ceea ce explică de ce nu apare numele în versiunea engleză romano-catolică Douay. În Versiunea Autorizată sau Regele Iacob noi găsim numele „Iehova” în Exod 6:3, Psalmii 83:18, Isaia 12:2 şi Isaia 26:4. Versiunea Bibliei de J.B. Rotherham redă numele de 6.823 ori ca „Yahweh”, dar Versiunea Americană Standard îl redă de fiecare dată cu „Jehovah”. Chiar dacă nici una dintre aceste două pronunţii nu poate fi exact aşa cum şi-a pronunţat Dumnezeu numele în fața lui Moise, totuşi aceasta ne ajută imediat să identificăm ce se înţelege prin acel nume. În mod asemănător, numele „Isus” nu reprezintă maniera originală de pronunţie a acestui nume, aşa cum a fost pronunţat în ebraică sau aramaică; cu toate acestea, această pronunţie apropiată ne ajută imediat să identificăm ce înseamnă şi aceasta nu-I cauzează nici o dezonoare sau blasfemie.

Să ilustrăm aceasta: Versiunea Catolică Douay redă la Psalmii 109:1,2: „Domnul a zis Domnului meu: Stai la dreapta Mea, până voi face pe duşmanii Tăi aşternutul picioarelor Tale. Domnul va trimite din Sion sceptrul puterii Tale: domneşte în mijlocul duşmanilor Tăi”. Dar Versiunea Pr. Dr. N. Niţulescu redă acelaşi psalm al regelui David (Ps. 110:2): „Iehova a zis Domnului meu: Stai la dreapta Mea, până voi pune pe duşmanii Tăi aşternut picioarelor Tale. Iehova va trimite din Sion toiagul puterii Tale: Să domneşti în mijlocul duşmanilor Tăi”. Astfel, această traducere din urmă, care dă în mod cinstit valoarea cuvenită numelui lui Dumnezeu, îndepărtează toată confuzia din minte; aceasta arată că Acela pe care David l-a numit „Domnul meu” este Mesia, pe care Iehova L-a făcut un Rege şi Preot asemenea lui Melhisedec. Atunci când versiunile moderne traduc numele lui Dumnezeu cu titlul „Domn” sau „Dumnezeu”, ele pun tot timpul acest titlu cu toate literele majuscule, ca „DOMN”, „DUMNEZEU”, pentru a le distinge de substantivele comune „Domn” şi „Dumnezeu”. – Observaţi acest lucru la Psalmii 110:1.

Cine este El?

Urmărind versetele unde numele apare în Biblia Ebraică, noi putem să găsim răspunsul la întrebarea „Cine este Iehova?” În Psalmul 90 profetul Moise scrie: „Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost în toate generaţiile. Înainte ca să se fi născut munţii şi chiar înainte să fi fost format pământul şi lumea, din veşnicie în veşnicie, tu eşti Dumnezeu! Întoarce-Te, O, Iehova; până când zăboveşti? Ai milă de servii Tăi” (Ps. 90:1,2,13, AS). Atunci, cine este Iehova? El este Dumnezeu şi, ca atare, nu a avut niciodată un început. Veşnicia Sa este declarată de asemenea la Isaia 57:15: „Aşa vorbeşte Cel Prea Înalt şi Măreţ care este din veşnicie şi al cărui nume este sfânt: Eu locuiesc în locul înalt şi sfânt”. Dată fiind veşnicia Sa, este o blasfemie indiscutabilă a vorbi despre vreo femeie ca despre „mama lui Dumnezeu”, deoarece femeia este numai o creatură umilă, pe care Dumnezeu a creat-o pentru bărbat, ca ajutor al lui.

Iehova domneşte din veşnicie peste întreg spaţiul Universal. El merită toată onoarea şi slava şi unul dintre scriitorii Săi inspiraţi spune în mod potrivit: „Acum, a Regelui eternităţii, a nepieritorului, invizibilului şi singurului Dumnezeu să fie onoarea şi gloria pentru totdeauna şi veşnic” (1Tim. 1:17, NW). Fiind veşnic şi nepieritor, El este Izvorul întregii vieţi. Unii susțin că numele Său, Iehova, înseamnă „existenţă prin sine sau veşnic”; traducerea Bibliei de eruditul evreu I. Leeser şi cea a lui J. Moffat redă numele ebraic în engleză ca „Cel Veşnic” în loc de Iehova.

Prin urmare, a existat un timp când Iehova a fost cu totul singur în spaţiul Universal. Toată viaţa, energia şi gândirea erau conţinute numai în El. Totuşi, El n-a putut fi singuratic, deoarece El este perfect în Sine, ceea ce înseamnă că este complet în El Însuşi şi nu-i lipseşte nimic. Apoi, a venit timpul când Iehova a început să creeze. Atunci, El a devenit Dumnezeul întregii Sale creaţii. De aceea, în deschiderea relatării despre creaţie, chiar primul verset al Bibliei vorbeşte despre El ca Dumnezeu. „La început Dumnezeu a creat cerul şi pământul” (Gen. 1:1). Deoarece Iehova este Dumnezeu Creatorul, expresia „Iehova Dumnezeu” este potrivită şi folosită. Această expresie apare imediat după relatarea despre creaţie. Noi citim: „Acestea sunt generaţiile cerurilor şi pământului atunci când au fost create, în ziua când IEHOVA DUMNEZEU a făcut pământul şi cerul” (Gen. 2:4,5,7-9,15,18,19,21,22, AS). Primele Sale creaturi au fost creaturi spirite, spirite asemenea Lui Însuşi. Isus a spus: „Dumnezeu este un Spirit şi cei care I se închină, trebuie să I se închine cu spirit şi adevăr” (Ioan 4:24, NW). Deoarece El este un spirit, Iehova este şi va fi totdeauna invizibil ochilor omeneşti. El a spus lui Moise: „Tu nu-Mi poţi vedea faţa; căci nici un om nu va putea să Mă vadă şi să trăiască” (Ex. 33:20). El este atât de glorios, încât nici o creatură umană nu poate rezista să-L vadă.

Deşi El este Marele Spirit, Marele Personaj inteligent, activ, invizibil omului, totuşi El S-a făcut cunoscut omului prin minunatele Sale lucrări de creaţie. De aceea, cei care tăgăduiesc divinitatea şi existenţa Sa ca Dumnezeu Creatorul, sunt supuşi condamnării. „Căci calităţile sale invizibile se văd clar de la crearea lumii, deoarece ele sunt înţelese prin lucrurile făcute, chiar şi puterea şi dumnezeirea Sa veşnică; aşa că nu se pot scuza” (Rom. 1:20, NW). Vorbind despre gloria Sa ca şi Creator, psalmistul inspirat a cântat cu credinţă: „Binecuvântează pe DOMNUL, sufletul meu. O, DOAMNE Dumnezeul meu, Tu eşti foarte mare; Tu eşti îmbrăcat cu onoare şi maiestate. Cel care Te acoperi cu lumina ca şi cu o haină; Cel care întinzi cerurile ca o cortină; Cel care Îşi aşează grinzile camerelor Lui pe ape; Cel care Îşi face din nori carul Său; Cel care umblă pe aripile vântului; Cel care face îngerii Săi spirite; şi pe servii Săi o flacără arzătoare” – Ps. 104:1-4; Evrei 1:7,14.

Ca şi Creator, Iehova este Izvorul întregii existenţe şi puteri şi a oricăror calităţi bune, iar lucrările Sale sunt perfecte. Moise I-a cântat această cântare: „Voi vesti numele lui Iehova; daţi mărire Dumnezeului nostru. Stânca, lucrarea Sa este perfectă; căci toate căile Lui sunt dreptate; un Dumnezeu al credincioşiei şi fără nedreptate, just şi drept este El”. Prin urmare, El este Acela despre care este scris: „Orice dar bun şi orice cadou perfect este de sus, căci acesta coboară de la Tatăl luminilor cereşti, iar la El nu există nici schimbare, nici umbră de mutare” (Deut. 32:3,4, AS; Iac. 1:17, NW). Deci, Dumnezeu n-a adus niciodată vreun diavol în Univers, deoarece El n-a creat niciodată o asemenea creatură rea. În schimb, El este Autorul tuturor îngrijirilor pentru eliberarea omenirii de păcat, robie, durere şi moarte, pe care acel adversar rău le-a adus asupra rasei noastre. Din acest motiv, se spune: „Mântuirea este a lui Iehova; binecuvântarea Ta să fie peste poporul Tău” – Ps. 3:8, AS.

Organizaţia Sa Universală

Iehova Dumnezeu a aranjat toate creaturile Sale sfinte, inteligente din ceruri într-o organizaţie ordonată, armonioasă, paşnică, subordonată Lui Însuşi, pentru a împlini voia Sa. Toate aceste creaturi spirite îngereşti, fiind aranjate astfel, alcătuiesc organizaţia Sa Universală care este de sus. Toţi au fost fii ai lui Dumnezeu, toţi au primit viaţă de la El, Izvorul vieţii. Când omul şi femeia perfectă au fost creaţi pe pământ şi puşi să împlinească mandatul lui Dumnezeu în grădina Eden, ei au fost făcuţi partea vizibilă a organizaţiei Sale Universale. Ei erau copiii Săi pământeşti, motiv pentru care Adam a fost numit atunci „fiul lui Dumnezeu” (Luca 3:38). Adam şi Eva şi-au pierdut relaţia de copii ai lui Dumnezeu în organizaţia Sa Universală atunci când s-au asociat rebeliunii împotriva suveranităţii Universale a lui Iehova.

Ca şi Creator şi Cap peste organizaţia Sa Universală a creaturilor sfinte credincioase, Iehova exercită în mod drept dominaţia Universală. Totuşi, astăzi, marea chestiune înaintea întregului cer şi pământ este: Cine este suprem? De fapt, cine exercită suveranitatea peste întreg Universul? Scopul principal al lui Iehova este să rezolve această chestiune. Făcând astfel, aceasta înseamnă justificarea suveranităţii sau dominaţiei Sale Universale. În Psalmul 83:17,18 este exprimată o rugăciune, ca El să-şi justifice poziţia şi domnia supremă împotriva tuturor adversarilor Săi uniţi, prin aceste cuvinte: „Să fie uluiţi şi îngroziţi pe vecie; da, să fie ruşinaţi şi să piară; ca oamenii să poată şti că numai Tu, al cărui nume este IEHOVA, eşti Cel Prea Înalt peste întreg pământul”. Supremaţia Sa va fi dovedită peste orice contestație viitoare.

Atunci când Iehova va justifica astfel suveranitatea Sa Universală, prin nimicirea tuturor duşmanilor Săi din cer şi de pe pământ, El va fi din nou Marele Teocrat sau Domnitorul teocratic peste toate creaturile care trăiesc. Guvernul Său teocratic va guverna toate părţile locuite ale Universului. Legea Sa teocratică va fi respectată pretutindeni. Atunci nu va mai fi permisă nici o rebeliune de lungă durată, aşa cum a existat în timpul celor 6.000 de ani de istorie a omului, deoarece Iehova Dumnezeu va justifica odată şi pentru totdeauna suveranitatea Sa Universală şi numele Său sfânt, împotriva tuturor acuzaţiilor false, batjocurilor şi provocărilor duşmanilor Săi răutăcioşi, demoni şi oameni. El este Cel Atotputernic şi Cel Suprem. El şi Fiul Său ceresc, pe care El la făcut Rege teocratic, supus Lui, în guvernul teocratic, constituie împreună „Stăpânirile Înalte”, cărora toate sufletele demne de viaţă trebuie să fie supuse. Iehova Dumnezeu a hotărât ca aceasta să fie aşa – Rom. 13:1,2.

Acel Fiu ceresc şi-a învăţat urmaşii să se roage: „Tatăl nostru din ceruri, să fie sfinţit numele Tău. Să vină Împărăţia Ta. Să se facă voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ” (Mat. 6:9,10, NW). Acolo El se referea la numele sfânt şi Împărăţia lui Iehova Dumnezeu. În cele din urmă, numele lui Dumnezeu trebuie să fie sfinţit prin propriul act nemaiauzit de justificare în războiul Universal al Armaghedonului. Mijlocul prin care numele Său va fi dovedit sfânt şi care merită să fie păstrat sfânt este Împărăţia Sa prin Mesia, care va purta curând acest război al Armaghedonului, până la un final victorios împotriva tuturor duşmanilor. Nici un rebel, lucru idolatrizat sau organizaţie nu-I va lua gloria. El spune: „Eu sunt Iehova, acesta este numele Meu; şi gloria Mea n-o voi da altuia, nici lauda Mea chipurilor cioplite” – Isa. 42:8, AS.

Numele „Iehova” este un verb ebraic care înseamnă „El cauzează să fie”, adică, pentru un scop. Atunci când şi-a făcut cunoscut numele într-un mod deosebit profetului Său Moise, El a făcut-o declarându-şi scopul în legătură cu poporul Său ales, care se afla atunci în robie în Egipt. Astfel, pe lângă însemnătatea sa literală, numele Său „Iehova” implică scopul Său cu privire la creaturile Sale (Ex. 3:15-21; Ex. 6:2-8, AS). De multe ori, peste tot în Biblie, El Îşi declară scopul de a face ca toate naţiunile, precum şi propriul Său popor favorizat, să ştie că El este Iehova. Numai în cartea profetică a lui Ezechiel, această declaraţie a scopului Său că toţi trebuie să ştie că El este Iehova, apare de mai mult de şaizeci de ori (Ex. 6:7; Ezec. 6:7,10,13,14, AS). De aceea, o parte importantă a scopului Său mare este justificarea numelui Său batjocorit şi prezentat într-un mod fals. Justificarea sa este mai importantă decât mântuirea oamenilor.

De ce a permis Atotputernicul Dumnezeu principalului Său adversar şi tuturor servilor celui rău să trăiască şi să-şi continue răutatea până în bătălia finală a Armaghedonului? Într-o explicaţie scurtă, Iehova i-a spus împietritului Faraon al Egiptului: „Pentru a te învăţa că nu există altcineva asemenea Mie în întreaga lume. Altfel, mi-aş fi exercitat puterea şi te-aş fi lovit pe tine şi poporul tău cu ciumă, până când v-aş fi măturat de pe faţa pământului; dar de aceea te-am ţinut viu, ca să vezi puterea Mea şi să vestesc faima Mea peste tot pământul” (Ex. 9:14-16, Mo; de asemenea AT; Le). Aici, Iehova îşi descoperă scopul de a ridica pe martorii Săi să declare şi să vestească numele sau faima Sa pe întreg pământul, înainte ca toţi duşmanii să fie nimiciţi. Martorul Său Principal este Acela pe care El îl face Mesia sau Regele Său Uns în guvernul Său teocratic. Dar să lăsăm ca următoarele capitole să vorbească mai mult despre acest Martor Principal şi tovarăşii Săi martori, despre care Biblia are multe de spus.

Ca şi dovezi suplimentare prezentăm mai jos următoarele dovezi biblice

Numele său

Exod 6:3:Şi m-am arătat lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacob ca Dumnezeu Atotputernic, dar nu am fost cunoscut de ei sub numele meu, Iehova. ”

Psalmii 83:18: „ Ca să ştie că doar tu, al cărui nume este Iehova, eşti Cel Preaînalt peste tot pământul. ”

Isaia 42:8:Eu sunt Iehova, aşa mă numesc; şi gloria mea nu o voi da altuia, nici lauda mea chipurilor cioplite. ”

Principalele sale calităţi

Iubirea

1Ioan 4:8:Dumnezeu este iubire. ”

Înţelepciunea

Iov 12:13: „ La Dumnezeu sunt înţelepciunea şi puterea. ”

Romani 11:33: „ O, adâncimea bogăţiilor de cunoştinţă şi înţelepciune ale lui Dumnezeu! ”

Dreptatea

Psalmii 97:2:Dreptatea şi judecata sunt temelia tronului său. ”

Puterea

Psalmii 62:11:Puterea îi aparţine lui Dumnezeu… ”

Iov 37:23:Cel Atotputernic…este excelent în putere. ”

Un Dumnezeu fericit

1Timotei 1:11: „ Potrivit glorioasei veşti bune a fericitului Dumnezeu. ”

Existenţa sa nu are sfârşit şi nici început

Psalmii 90:2:Din veşnicie în veşnicie, tu eşti Dumnezeu. ”

Psalmii 93:2:Tronul tău este ferm întemeiat din timpuri străvechi; tu eşti din veşnicie. ”

1Timotei 1:17: „ A regelui veşniciei, nepieritor, nevăzut, singurul Dumnezeu, să fie onoarea şi gloria pentru totdeauna şi veşnic. ”

Ieremia 10:10 : „Dar Iehova este adevăratul Dumnezeu; el este Dumnezeul cel viu şi un Rege veşnic. ”

Iov 36:26:Iată că Dumnezeu este mai înălţat decât îl putem şti noi; numărul anilor săi nu poate fi cercetat. ”

Este o singură persoană

Ioan 8:17,18: „ Mărturia celor doi este adevărată; eu sunt cel care depune mărturie despre mine însumi, iar Tatăl care m-a trimis depune şi el mărturie despre mine. ”

Evrei 10:38:Dar cel drept al meu va trăi din cauza credinţei…dacă dă înapoi, sufletul meu nu găseşte nicio plăcere în el. ”

Deuteronom 6:4: „ Ascultă, o, Israele: Iehova, Dumnezeul nostru este un singur Iehova.”

Are un trup nepieritor,  capabil de a vedea, auzi etc.

Isaia 45:9:Îi va spunea oare lutul celui care îl modelează: ”Ce faci?” Şi va spune oare lucrarea ta: ”El n-are mâini.”? ”

Psalmii 94:9: „ Să nu audă cel care a întocmit urechea? Să nu vadă cel care a făcut ochiul? ”

1Corinteni 15:44:Dacă este un trup fizic, este şi unul spiritual. ”

2Cronici 16:9: „ Ochii lui Iehova străbat în lung şi în lat pământul întreg, ca să îşi arate puterea de dragul celor a căror inimă este întreagă faţă de el. ”

1Timotei 1:17:A regelui veşniciei, nepieritor, nevăzut, singurul Dumnezeu, să fie onoarea şi gloria pentru totdeauna şi veşnic. Amin”

Suveranul suprem al universului

Fapte 4:24:Domn Suveran, tu eşti cel care a făcut cerurile şi pământul şi marea şi toate lucrurile din ele. ”

1Petru 5:11:A lui să fie puterea pentru totdeauna. Amin. ”

1Corinteni 15:28: „ Când toate lucrurile îi vor fi supuse lui, atunci Fiul însuşi se va supune şi el celui care i-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul pentru toţi. ”

Isaia 33:22:Iehova este judecătorul nostru, Iehova este legiuitorul nostru, Iehova este regele nostru; el ne va salva. ”

Este imposibil de văzut prin ochii umani 

1Ioan 4:12:Nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. ”

Exod 33:20: ” El a spus: Nu poţi să îmi vezi faţa, fiindcă niciun om nu poate să mă vadă şi să trăiască.”

1Ioan 3:2,3: „ Iubiţilor, acum suntem fiii lui Dumnezeu, dar încă nu s-a descoperit ce vom fi. Dar ştim că, atunci când va fi dezvăluit el, vom fi ca el, pentru că îl vom vedea aşa cum este. ”

1Timotei 1:17: „ A regelui veşniciei, nepieritor, nevăzut…să fie onoarea. ”

Şi-a manifestat prezenţa prin intermediul îngerilor sau viziunilor

Isaia 6:5:Atunci am spus: ”Vai de mine! sunt ca mort; fiindcă sunt un om cu buze necurate şi locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. Ochii mei l-au văzut pe Rege, Iehova al oştirilor! ”

Exod 33:11,22,23: „ Iehova i-a vorbit lui Moise faţă în faţă, aşa cum vorbeşte un om cu prietenul lui. În timp ce va trece gloria mea, te voi pune într-o gaură a stâncii şi-mi voi pune palma peste tine ca un paravan, până voi trece. Apoi îmi voi lua palma şi tu mă vei vedea din spate, însă faţa nu mi-o poţi vedea. ”

Exod 24:10,11:Ei l-au văzut pe Dumnezeul Israelului, şi sub picioarele lui era ceva ce semăna cu o lucrare din lespezi de safir şi cu cerurile în puritatea lor. El nu şi-a întins mâna împotriva bărbaţilor de seamă ai fiilor lui Israel, ci ei au avut o viziune a adevăratului Dumnezeu şi au mâncat şi au băut.

Isaia 63:9:În toată suferinţa lor a suferit şi el, iar îngerul prezenţei sale i-a salvat. În iubirea şi în îndurarea lui, el i-a răscumpărat. ”

Galateni 3:19 Atunci de ce este Legea? Ea a fost dată ca să scoată în evidenţă fărădelegile, până când urma să vină sămânţa căruia i s-a făcut promisiunea, şi a fost transmisă prin îngeri, prin mâna unui mediator. ”

Evrei 2:2: „ Cuvântul spus prin îngeri s-a dovedit de neclintit şi orice fărădelege şi orice neascultare au primit răsplată după dreptate. ”

Daniel 7:7,9,13: „ Am văzut în viziunile din timpul nopţii…şi Cel bătrân de zile s-a aşezat: veşmântul său era alb ca zăpada şi părul capului său ca şi lâna curată; tronul său era din flăcări de foc, iar roţile acestuia erau de foc arzător. M-am uitat în viziunile din timpul nopţii şi iată că venea pe nori cerului cineva asemenea unui fiu al omului, şi el a venit la Cel bătrân de zile. ”

Apocalipsa 4:2,3:Şi iată că un tron era la locul lui în cer şi pe tron stătea cineva. Şi cel aşezat pe tron semăna la înfăţişare cu o piatră de jasp. ”

Este imposibil să facem vreo asemănare sau comparaţie a vreunui lucru cu El

Isaia 40:18,25:Cu cine îl veţi asemăna, deci, pe Dumnezeu? Sau ce asemănare îi veţi găsi? Cu cine mă veţi asemăna, deci, care să îmi fie egal? spune Cel Sfânt. ”

Deuteronom 4:15,16: „ Fiţi foarte atenţi la sufletele voastre, fiindcă nu aţi văzut nicio imagine în ziua aceea, când Iehova v-a vorbit la Horeb din mijlocul focului, ca nu cumva să faceţi ce este rău, făcându-vă vreun chip cioplit, imaginea vreunui simbol, reprezentarea unui bărbat sau a unei femei. ”

Numeri 4:5,6:La pornirea taberei, Aaron şi fiii lui să vină să dea jos perdeaua despărţitoare şi să acopere cu ea chivotul mărturiei. Să pună o învelitoare din piei de focă peste ea şi să întindă pe deasupra o pânză albastră. ”

Cunoaşte totul despre creaţia sa

Evrei 4:13: „ Şi nu este creaţie care să nu fie dezvăluită privirii sale, ci toate lucrurile sunt goale şi descoperite înaintea ochilor aceluia căruia trebuie să-i dăm socoteală. ”

Romani 14:12: „ Fiecare dintre noi îi va da socoteală cu privire la sine însuşi lui Dumnezeu. ”

Dumnezeul celor liberi şi singurul Eliberator

2Corinteni 3:17:Iehova este spirit şi unde este spiritul lui Iehova, acolo este libertate. ”

Ioan 8:31-38: „ Isus le-a spus evreilor care credeau în el: ”Dacă rămâneţi în cuvântul meu, sunteţi cu adevărat discipolii mei, şi veţi cunoaşte adevărul iar adevărul vă va elibera….De aceea, dacă Fiul vă va elibera, veţi fi liberi cu adevăraţi…Eu vorbesc lucrurile pe care le-am văzut cu Tatăl meu.”

Romani 8:21:Creaţia însăşi va fi  eliberată de sub sclavia putrezirii şi va avea glorioasa libertate a fiilor lui Dumnezeu! ”

Iacov 1:25:Cel care îşi afundă privirea în legea perfectă care aparţine libertăţii şi persistă în ea va…fi fericit. ”

Isaia 58:6:Oare nu acesta este postul pe care l-am ales: să dezlegi obezile răutăţii, să desfaci legăturile jugului, să le dai drumul celor zdrobiţi şi să rupi orice jug? ”

Isaia 61:1-3:Spiritul Domnului Iehova este peste mine: fiindcă Iehova m-a uns…el m-a trimis …să le anunţ eliberarea captivilor şi deschiderea porţilor închisorii celor închişi. ”

De asemenea: Luca 4:18.

Isaia 49:9, AV:Spune-le prizonierilor: ”Ieşiţi!”

Isaia 42:7:Ca să deschizi ochii orbi, ca să-i scoţi din temniţă pe prizonieri, din închisoare pe cei ce stau în întuneric. ”

Ascultarea este principiul central al organizaţiei sale

Romani 13:1: „ Orice suflet să fie supus autorităţilor superioare, căci nu este nicio autoritate în afară de Dumnezeu, autorităţile existente sunt puse în poziţiile lor relative de Dumnezeu. ”

Fapte 3:23: „ Într-adevăr, orice suflet care  nu ascultă de acel Profet va fi nimicit cu desăvârşire din mijlocul poporului lui. ”

1Samuel 15:22,23: „ Îi plac lui Iehova arderile de tot şi jertfele la fel de mult ca ascultarea de glasul lui Iehova? Iată că ascultarea este mai bună decât jertfele şi supunerea mai bună decât grăsimea berbecilor. Căci răzvrătirea este ca şi păcatul vrăjitoriei, iar încăpăţânarea este ca idolatria şi terafimii.

Fapte 5:29:Petru şi ceilalţi apostoli au zis: ”Trebuie să ascultăm mai degrabă de Dumnezeu ca domnitor, decât de oameni.”

2Tesaloniceni 1:8: „  El (Isus) aduce pedeapsa cuvenită peste cei care nu îl cunosc pe Dumnezeu şi care nu ascultă vestea bună despre Domnul nostru Isus. ”

1Petru 4:17,18 : „Care va fi sfârşitul celor care nu ascultă…dacă cel drept este salvat cu greu, unde se vor arăta la judecată cel lipsit de pietate şi cel păcătos? ”

Nu are nimic de câştigat de la creaturile sale

Fapte 17:24,25:Dumnezeul care a făcut lumea şi toate lucrurile din ea…nu locuieşte în temple făcute de mâini omeneşti, şi nici nu este servit de mâini omeneşti ca şi cum ar avea nevoie de ceva, fiindcă el însuşi le dă tuturor viaţă şi suflare şi toate lucrurile. ”

Iov 41:11:Cine mi-a dat primul, ca să trebuiască să îl răsplătesc? Tot ce se găseşte sub ceruri este al meu. ”

Isaia 40:15-17:Iată că naţiunile sunt ca un strop de apă pe fundul unei găleţi, cântăresc cât un fir de praf pe balanţă…Pădurea Libanului nu ajunge ca lemne de foc şi nici toate animalele din ea ca ardere de tot. Mulţimea naţiunilor nu este nimic pentru el, el le consideră mai puţin decât un nimic, şi zadarnice. ”

Romani 11:35: „ Cine i-a dat ceva primul, ca să trebuiască să fie răsplătit? ”

Viaţa se câştigă prin cunoaşterea şi lăudarea Lui

Ioan 17:3:Aceasta înseamnă viaţa veşnică, să acumuleze cunoştinţă despre tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi despre cel pe care l-ai trimis tu, Isus Cristos. ”

Romani 6:23:Plata păcatului este moarte, însă darul pe care îl dă Dumnezeu este viaţa veşnică prin Isus Cristos, Domnul nostru. ”

Ioan 6:57,63: „ Eu trăiesc datorită Tatălui…Vorbele pe care vi le-am spus sunt spirit şi viaţă.

Filipeni 2:10,11: „ Pentru ca în numele lui Isus să se plece orice genunchi al celor din ceruri şi de pe pământ şi al celor de sub pământ şi orice limbă să mărturisească deschis că Isus Cristos este Domn spre gloria lui Dumnezeu, Tatăl. ”

De asemenea: Psalm 148

Întotdeauna rezonabil, nu poate să mintă

Isaia 1:18: „ ”Veniţi acum, şi să ne judecăm împreună”, spune Iehova. ”

Iacov 3:17:Înţelepciunea de sus este în primul rând curată, apoi împăciuitoare, rezonabilă, gata să asculte, plină de îndurare şi de roade bune, fără să facă vreo părtinire, neipocrită. ”

Evrei 6:18:Este imposibil ca Dumnezeu să mintă. ”

Tit 1:2:Dumnezeu, care nu poate minţi. ”

Nu este omniprezent, însă puterea sa se exercită peste tot

Matei 23:9,22:Unul este Tatăl vostru, cel ceresc. Iar cel care jură pe ceruri, jură pe tronul lui Dumnezeu şi pe cel care stă pe el. ”

1Regi 8:30:Da, când se vor ruga în acest loc tu ascultă-i din locuinţa ta din ceruri. ”

Iov 22:12: „ Oare nu este Dumnezeu în înălţimea cerurilor? ”

Psalm 102:19:Cel care a privit jos, de la înălţimea templului său; Iehova a privit din ceruri spre pământ. ”

Psalm 11:4: „ Iehova este în templul său sfânt; Iehova, al cărui tron este în ceruri. ”

Psalm 14:2:Iehova a privit din ceruri jos, la fiii oamenilor. ”

Amos 9:2: „ Şi dacă vor săpa până în Şeol, şi de acolo îi va lua mâna mea; şi chiar dacă se vor urca în ceruri, şi de acolo îi voi coborî. ”

Isaia 43:13:Da, eu sunt acelaşi şi din mâna mea nimeni nu poate salva; eu voi lucra şi cine mă poate împiedica? ”

Isaia 50:2,3:Oare este mâna mea prea scurtă, ca să nu poată răscumpăra? Sau oare nu am eu putere să salvez?…Eu înveşmântez cerurile în întuneric şi le schimb veşmântul într-o pânză de sac.

Isaia 59:1:Iată că mâna lui Iehova nu s-a scurtat, ca să nu poată salva, şi nici urechea lui nu a devenit greoaie, ca să nu poată auzi. ”

Nu poate fi niciodată cercetat întru-totul.

Romani 11:33,34:O, adâncimea bogăţiilor de înţelepciune şi cunoştinţă a lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecăţile sale şi cât de neînţelese sunt căile sale! Căci ’cine a ajuns să cunoască gândurile lui Iehova, sau cine a devenit sfătuitorul lui’? ”

Isaia 40:28:Priceperea sa nu poate fi cercetată. ”

Iov 36:26: ” Iată că Dumnezeu este mai înălţat decât putem şti noi şi noi nu îl cunoaştem. ”

Iov 37:23: „ Cu privire la Cel Atotputernic, noi nu putem să îl înţelegem. ”

Cristos este persoana cea mai apropiată de el

Matei 11:27:Toate lucrurile mi-au fost date mie de Tatăl. Nimeni nu-l cunoaşte pe deplin pe Fiul decât Tatăl, şi nimeni nu îl cunoaşte pe deplin pe Tatăl decât Fiul şi acela căruia Fiul vrea să i-l dezvăluie.

Nu poate fi împiedicat să îşi îndeplinească scopurile

Matei 19:26:Pentru Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile. ”

Isaia 46:11: „ Am spus şi voi face să se întâmple; mi-am propus şi o voi duce la îndeplinire.

Isaia 55:11: „ Aşa va fi şi cuvântul care iese din gura mea: nu se va întoarce la mine gol, ci va face ceea ce vreau eu şi va reuşi în lucrul pe care îl trimit să îl facă. ”

Iov 41:10: „ Cine este, deci, acela care poate sta înaintea mea? ”

Nu ispiteşte pe nimeni cu scopul de a-i face să păcătuiască şi nici nu crează răutatea

Iacov 1:13,14:Când sunteţi încercaţi, nimeni să nu spună: ”Sunt încercat de Dumnezeu!” Nu, fiindcă Dumnezeu nu poate fi încercat cu lucruri rele şi el însuşi nu încearcă pe nimeni. Ci fiecare este încercat, fiind atras şi ispitit de propria dorinţă. ”

Deuteronom 32:4,5:Toate căile sale sunt dreptate; un Dumnezeu al dreptăţii şi fără nelegiuire, el este drept şi corect. ”

Habacuc 1:13:Ochii tăi sunt prea curaţi ca să privească răul şi nu poţi să te uiţi la fărădelege.

Ezechiel 28:12-15:Eşti o pecete a perfecţiunii, eşti plin de înţelepciune şi desăvârşit în frumuseţe…Tu erai heruvimul uns care ocrotea: eu te-am pus. Şi erai pe muntele sfânt al lui Dumnezeu…Ai fost desăvârşit în căile tale din ziua când ai fost creat, până când s-a găsit nedreptatea în tine. ”

Justificarea sa este cel mai important lucru

Romani 3:4:După cum este scris: ”Pentru ca tu (Dumnezeu) să fii găsit drept în cuvintele tale şi să ieşi victorios când eşti judecat.”

De asemenea: Psalm 51:4.

Matei 6:9: „ Tatăl nostru care eşti în ceruri, sfinţească-se numele tău. ”

Romani 9:17: „ Căci în Scriptură i se spune faraonului: ”De aceea te-am lăsat în viaţă, ca să-ţi arăt puterea mea şi ca numele meu să fie proclamat pe tot pământul.”
De asemenea: Exod 9:16.

Proverbe 27:11: „ Fiul meu, fii înţelept şi bucură-mi inima, ca să-i pot răspunde celui care mă batjocoreşte. ”

Iov 32:2:Atunci s-a aprins mânia lui Elihu…împotriva lui Iov…fiindcă el îşi declarase drept mai degrabă propriul suflet decât pe Dumnezeu. ”

Isaia 63:12-14:Care a făcut ca braţul său glorios să meargă la dreapta lui Moise?…ca să-şi facă un nume veşnic?… Aşa ţi-ai condus tu poporul, ca să-ţi faci un nume măreţ. ”

Psalm 111:9:Sfânt şi venerabil este numele său. ”

Domneşte în prezent ca Rege prin Cristos

Apocalipsa 19:6:Lăudaţi-l pe Iah, popoare, căci Iehova Dumnezeul nostru, cel Atotputernic, a început să domnească ca rege. ”

Apocalipsa 11:15:Voci puternice s-au auzit din ceruri, spunând: ”Împărăţia lumii a devenit împărăţia Domnului nostru şi a Cristosului său, şi el va domni ca rege pentru totdeauna şi veşnic.”

Vezi Matei 24 şi Apocalipsa 6